Parafia św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku Brzeźnie

Myśli św. Antoniego

Naśladujmy zatem Chrystusa z radością niosąc Jego krzyż, bo On sam zaprasza nas do naśladowania. Chrystus umierający na Kalwarii stał się jakby alabastrowym naczyniem pełnym balsamu, które po stłuczeniu napełniło cały świat swoim rozkosznym zapachem. Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa.


Ze względu na Boga w tym, co dobre, miłujesz siebie. I tak samo powinieneś czynić w stosunku do twojego bliźniego, bo każdy człowiek jest twoim bliźnim, bo nie istnieje ktoś taki, komu wolno byłoby czynić zło.


Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć Ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny.


O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego.


Kto chce mieć w sobie Boga i znaleźć pewną drogę wewnętrznego zjednoczenia się z Nim, powinien trwać w Jego rodzinie (w Kościele) i prowadzić życie rodzinne, ponieważ więzi z Ojcem niebieskim i z braćmi polegają na wierze i miłości.


Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim.


Modlitwa jest znakiem miłości do Boga, pobożną i rodzinną z Nim rozmową, podejmowaną tak często, jak tylko jest to możliwe. Modlitwa jest także okazją do prośby o dobra doczesne, ci jednak, którzy proszą o nie Pana w duchu prawdziwie chrześcijańskim, podporządkowują zawsze własną wolę Jego woli, nawet wtedy, gdy do modlitwy popycha ich potrzeba, i tylko Ojciec niebieski wie, co naprawdę jest nam potrzebne w porządku doczesnym.

Nowenna do św. Antoniego

Dziewięciowtorkowa nowenna do św. Antoniego

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen

Rozważania i modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1

Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: "Pójdź za Mną", natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia. Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania Ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.

Dzień 2

Święty Antoni, pod wpływem męczeńskiej śmierci pięciu franciszkanów, przyjmuje habit Serafickiego Patriarchy i udaje się do Maroka, by tam złożyć Bogu w ofierze swoje życie. Ale inne były plany Boże. Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić, a burza morska zapędziła okręt, na którym płynął, na Sycylię. Nie załamał się, gdy Bóg pokrzyżował jego wzniosłe plany. Postanowił cierpliwie czekać na dalsze wskazówki Boże, dokąd Opatrzność Boża go skieruje. Pamiętajmy, że Bóg czuwa nad każdym naszym krokiem. Bądźmy gotowi przyjąć z Jego ręki wszystko: nie tylko dobrodziejstwa, ale i krzyże. Święty Antoni, Ciebie Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem "męczennik z pragnienia". Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy zawsze pragnęli spełnienia się Jego świętej woli i zbawienia duszy, a zrządzenia Opatrzności przyjmowali chętnie, z miłością i spokojem.

Dzień 3

Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan. Dlatego udał się na pustelnię w Monte Paulo we Włoszech i tam został męczennikiem pokuty. Biczował swoje ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami. Jeżeli święty Antoni, mimo świątobliwego życia, oddawał się tak surowej pokucie, to jak bardzo my powinnyśmy pokutować, zważywszy nasze grzechy. Święty Antoni, mimo niewinnego życia tak bardzo umartwiałeś swoje ciało, że stałeś się męczennikiem pokuty, a nam, choć tyle razy upadamy, tak trudno się umartwić, nawet w rzeczach drobnych. Uproś więc nam u Boga łaskę poprawy życia i ducha pokuty.

Dzień 4

Bóg obdarzył świętego Antoniego najpiękniejszymi przymiotami natury i łaski. Ale on, wykształcony i utalentowany, nigdy nie wynosił się ponad innych. Myślał o sobie z pokorą, uważał się za najnędzniejszego z ludzi, największego grzesznika. Zawsze był gotów służyć każdemu, kto był w potrzebie. Obyśmy i my, mając za wzór świętego Antoniego, nie dali się nigdy unieść pysze. Bądźmy zawsze pokorni we wszystkich myślach, słowach i uczynkach. Święty Antoni, niech pamięć o Twej pokorze, którą obrałeś za przewodniczkę we wszystkich Twych czynach, pobudza nas do naśladowania Ciebie. Niech pamiętamy, że przed Bogiem jesteśmy niczym, a cokolwiek posiadamy, zawdzięczamy to Bogu. Niech nigdy nikogo nie poniżamy i nie szukamy własnego wyniesienia kosztem innych. Chcemy gorliwie naśladować Ciebie. Wyjednaj nam więc u tronu Najwyższego łaskę umiłowania pokory.

Dzień 5

Święty Antoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi dobra i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jednak nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i służył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A nam nieraz tak trudno znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić się za tych, którzy nas nienawidzą i prześladują. Święty Antoni, podziwiamy Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość do prześladowców. Pomóż nam zwyciężyć naszą niecierpliwość, niechęć, a nawet nienawiść, jaką nieraz mamy do tych, którzy nas obrazili. Wyjednaj nam u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.

Dzień 6

Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczęście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Obyśmy i my, za wzorem świętego Antoniego, unikali grzechu i żyli w niewinności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcali i pociągali innych do świętości życia. Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże nam daleko do wyżyn Twej świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem piekła, a my często przez zły przykład jesteśmy przyczyną upadków innych. Uproś nam u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.

Dzień 7

Święty Antoni był człowiekiem modlitwy. Często odchodził na pustkowie i przez dłuższy czas pozostawał na modlitwie. Na modlitwie otrzymywał natchnienia Boże, z niej czerpał siły do pokonywania wszelkich trudności. I dla nas modlitwa jest sprawą najważniejszą. Przez nią kierujmy wszystkie nasze sprawy do Boga. Starajmy się zawsze żyć w skupieniu, pamiętając o Jego stałej Obecności. Święty Antoni, Mistrzu życia modlitwy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy nie zagubili się wśród codziennych spraw, problemów i kłopotów. Niech zawsze z naszych ust i serc płynie ku Bogu gorąca modlitwa, a nasza myśl niech będzie z Nim nieustannie zjednoczona.

Dzień 8

Święty Antoni zmarł w młodym wieku - zniszczyła go choroba. Znosił ją jednak bardzo cierpliwie i dopóki mu siły pozwalały, pracował bez narzekania i bez rozgoryczenia. Zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej. A nam tak trudno w cierpieniach i krzyżach, które nam Bóg zsyła, w każdej okoliczności życia zdać się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej jest dla nas gorzkim wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciw zamiarom Bożej Opatrzności. Choroby i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra naszej duszy, uważamy za kary. Prześladowania, które dają nam okazję do ćwiczenia się w cierpliwości, uważamy za niesprawiedliwość. Uproś nam, święty nasz Opiekunie, cierpliwe znoszenie doświadczeń, które nam zsyła Bóg.

Dzień 9

Święty Antoni pragnął podjąć dla miłości i chwały Bożej rzeczy wielkie. Bóg jednak nie chciał od niego wielkiej ofiary jednorazowej, ale zażądał wierności w rzeczach drobnych, codziennych. I on w tych właśnie codziennych drobiazgach wykazał nadzwyczajną wierność, za co otrzymał od Boga wieniec chwały. Bóg i od nas oczekuje wierności w naszych konkretnych codziennych obowiązkach i drobiazgach, za co przygotowana jest dla nas wieczna nagroda. Aby ją jednak otrzymać, powinniśmy żyć na wzór świętego Antoniego i wytrwać w dobrym aż do końca. Święty Antoni, wielki Mistrzu wierności Bogu w zwyczajnej codzienności, naucz nas, byśmy cenili wszystko, co składa się na nasze szare codzienne życie i byśmy gorliwie wykorzystali te drobiazgi ku chwale Bożej i własnemu zbawieniu. Ty wiesz, że chcemy otrzymać wieczną nagrodę, lecz tak mało czynimy, aby na nią zasłużyć. Chcemy odnieść zwycięstwo, lecz brak nam sił do walki. Chcemy cieszyć się z Tobą na wieki, lecz boimy się cierpień. Święty nasz Opiekunie, uproś nam u Boga światło i siły do takiego życia, byśmy po śmierci mogli osiągnąć chwałę niebieską i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny,

Święty Antoni, nowe światło włoskiej ziemi,

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, proroku swoich czasów,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, pociecho strapionych,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, napełniony miłością Bożą,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłośniku pokory,

Święty Antoni, krysztale czystości,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, przedziwny w mądrości,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, święty całego świata,

Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami.

Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich rękach,

Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało z jego pożądliwościami,

Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem, razem z Nim mogli żyć na wieki,

Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście,

Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas nauczył całej prawdy,

Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy,

Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo,

Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

W. Módl się za nami, święty Antoni.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwy do św. Antoniego

Modlitwa do św. Antoniego

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa ku czci św. Antoniego w intencji dzieci

O najdroższy święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę, to co mamy najdroższego i najcenniejszego nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość o Twej błogosławionej śmierci. Skieruj twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wrastać, tak jak Jezus, w latach, mądrości i łasce. Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nami, by wzrastając w latach, dotarły do pewnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas Twą nieustanną opieką. Amen.

Modlitwa o otrzymanie zgubionych i skradzionych rzeczy

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący – dobrą radę, uciśnieni – pociechę, opętani – uwolnienie, trędowaci – oczyszczenie, więźniowie – wolność, podróżujący – pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni – swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie – ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to co mi skradziono, a jeżeli zgadzam się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Twojej chwale. Amen.

Modlitwa w chorobie

Święty Antoni, za Twoim wstawiennictwem wielu chorych, będących w niebezpieczeństwie śmierci, odzyskało zdrowie. Ja także zostałem dotknięty chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w stanie mi pomóc.

Obranie sobie za patrona św. Antoniego

Św. Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa! Tyś dostąpił piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w Niebieskiej Krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuścić ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen. O św. Antoni, ubogacony łaską Bożą, do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają, a wzdychając pomocy, znajdują ją. Ja także z wielką ufnością proszę Cię o pomoc w mych przykrościach i trudach życia codziennego. Racz mnie wspierać w ostatniej godzinie mego życia. Przyjmij mnie, o najłaskawszy święty Antoni, na swego sługę i syna (córkę). Niech miłość Twoja będzie dla mnie opoką, która wielce u Boga zdziałać może, która pomoże mi dostąpić Królestwa Niebieskiego i pozwoli godnie umrzeć w obecności Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Amen.

Modlitwa ku czci św. Antoniego

Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszelkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen.

Pieśni o św. Antonim

Bądź pozdrowiony

1. Bądź pozdrowiony przemożny Patronie

Święty Antoni, którego obronie

Z ufnością wielką dziś się polecamy

W potrzebach naszych pomocy wzywamy

2. Tyś opiekunem, bratem, przyjacielem,

Tyś przewodnikiem i nauczycielem

Niech z Twą pomocą, pewni Twej opieki

Idziemy śmiało w świat Boży daleki

3. Wyproś pokorę, czystość sercu memu

Niech zawsze służę wiernie Panu memu

Prowadź mnie drogą co wiedzie do nieba

Naucz jak walczyć i zwyciężać trzeba.

Chlubo padewska

1. Chlubo padewska i ludów Patronie

Słynny cudami po każdej krainie

I my z ufnością wołamy dziś wraz

Święty Antoni racz wspierać też nas (2x)

2. Jeśli z ufnością kto spieszy do Ciebie

Jednasz mu łaskę u Boga w potrzebie

Idąc z pomocą każdemu na czas

Święty Antoni racz wspierać też nas (2x)

3. Swoich czcicieli wspomagasz, ratujesz,

Nad ich niedolą się zawsze litujesz

Pośród nas również czcicieli swych masz

Święty Antoni racz wspierać też nas (2x)

Jeżeli szukasz cudów

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego

Spojrzyj na cały okrąg świata tego

Poznasz jak słynie w każdej krainie

I ciebie Jego ratunek nie minie

Ref. O Święty Antoni, o Święty Antoni

Niech nas przed Bogiem

Twoja prośba broni

Twoja prośba broni

2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary

Znikną sprzed oczu okropne poczwary

Od Antoniego we dnie i w nocy

Nie przestań prosić przemożnej pomocy

Ref. O Święty Antoni…

3. Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony

Proś Antoniego do twojej obrony

Zasadzek wiele unikniesz śmiele

A On rozproszy twe nieprzyjaciele

Ref. O Święty Antoni…

Klęczymy przed Tobą

1. Klęczymy przed Tobą pokorni

Patronie nasz Święty Antoni

Twa dobroć wsławiona przez wieki

Przed mrokiem niech serca nam broni

Ref. Święty Antoni dobry bracie

Łaskami życie nam wzbogacasz (2x)

2. Twa litość tak znana każdemu

Kto wzywa Twej świętej pomocy

Niech płonie nadzieją słonecznie

Wśród burzy dni naszych i nocy

Ref. Święty Antoni…

O jakżeś uszczęśliwiony

1. O, jakżeś uszczęśliwiony, że Jezusa w rękach masz

Antoni błogosławiony, Cudotwórco, Ojcze nasz

My przed Tobą tu stajemy- przed Ołtarzem u stóp Twych

I cześć Bogu oddajemy, że łask wiele dał Ci swych

2. My się Tobie oddajemy, ufni w świętą pomoc Twą

Relikwie ucałujemy byś nas wziął w opiekę Swą

I zjednał nam dary Nieba zasługami modłów swych

Ubogim przysporzył chleba a strapionym pociech Twych

3. Niech wielbiony od nas będzie, miłosierny Bóg i Pan

Jezus Chrystus zawsze, wszędzie dla miłości Swoich Ran

Który Słudze Antoniemu mocy Swojej cuda dał

Aby kto westchnie do Niego, upragnioną pomoc miał

Piastunie Boga błogosławiony

1. Piastunie Boga błogosławiony

Antoni Święty bądź pochwalony

Do Ciebie woła lud czcią przejęty

Módl się za nami Antoni Święty

2. Jak światło dzienne jak promień słońca

Ty świat ogarniasz z końca do końca

Łagodzisz bóle i trud rozliczny

Pociecho nasza Antoni śliczny

3. Gdzie nędza, boleść, łzy i trwoga

Tam zawsze jesteś Posłańcem Boga

O litościwy i miłosierny

Szafarzu Boski, Antoni wierny

Responsorium do św. Antoniego

1. Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego

Wszelkich łask dowody, odbierzesz od niego

Ref. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy

I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy

2. Morze się ucisza, czarty uciekają

Umarli na nowo, do życia wracają

Ref. W każdej on potrzebie…

3. Za jego przyczyną, chorzy zdrowo wstają

Z rąk i nóg pojmanych, okowy spadają

Ref. W każdej on potrzebie…

4. Kalecy się cieszą, swoim uzdrowieniem

Zguby się wracają, za ufnym westchnieniem

Ref. W każdej on potrzebie…

5. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą

Z mieszkańcami Padwy, cuda jego głoszą

Ref. W każdej on potrzebie…

6. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu

Chwała za tę władzę, daną Antoniemu

Ref. W każdej on potrzebie…

Święty Antoni cudotwórco

1. Święty Antoni cudotwórco Boży

Ja Ciebie wzywam gdy serce się trwoży

Gdy moją duszę tęsknota owładnie

Kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie

2. Kiedy do pracy jestem zniechęcony

Gdy jestem smutny albo zrozpaczony

Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie

Ty się litujesz dajesz posłuchanie

3. Gdy przyj da myśli tak czarne jak mara

Gdy w sercu, zda się- wygasła już wiara

Ty nie opuszczasz grzesznika nędznego

Ty prosisz za nim Zbawcę łaskawego

4. Więc Cię dziś błagam, o Święty Patronie

Niech znów miłością serce me zapłonie

Niech mi się wszystko czarnym nie wydaje

Twój niech mi przykład prze oczami staje

Święty Antoni dzieci Twe

1. Święty Antoni dzieci Twe,

Tobie oddają życie swe

Gdy przyjdzie trwoga czarna złowroga

ochraniaj dzieci Twe

Święty Antoni, Święty Antoni

ochraniaj dzieci Twe (2x)

2. Święty Antoni prowadź nas,

przez każdą burzę w każdy czas

W Ciebie wpatrzeni, Tobą olśnieni,

w niebo niech dążym wraz

Święty Antoni, Święty Antoni,

w niebo niech dążym wraz (2x)

3. Święty Antoni ratuj nas,

gdy przepaść grzechu wciąga nas

Przed tronem Bożym kiedy się korzym,

polecaj Bogu nas

Święty Antoni, Święty Antoni,

polecaj Bogu nas (2x)

Triumfuj niebo

1. Triumfuj niebo z gościa tak zacnego

Że w poczet Świętych liczysz Antoniego

Po wszystkim świecie niech słynie nowina

Iż grzesznym dana pociecha jedyna

2. Piastunie wdzięczny Jezusa miłego

I Opiekunie człowieka biednego

Po wszystkie wieki i w najdalsze strony

Antoni Święty bądź błogosławiony

3. Żaden nie bywa w potrzebie wzgardzonym

Jeśli pokłada nadzieję w Antonim

Chromemu zdrowie mocen jest przywrócić

Osłodzić bóle i cierpienie skrócić

4. Gdyżeś takową łaską obdarzony

Módl się za nami o Święty Antoni

Zjednaj przy śmierci Jezusa miłego

Dawcę radości i szczęścia wiecznego

W święty ołtarz zapatrzony

1. W święty ołtarz zapatrzony

Lud serdeczne modły śle

Wstawiennictwa i obrony

Kornie błaga, prosi Cię

Ref. O Antoni możny w niebie

Usłysz próśb i modłów głos

Dziś serdecznie prosim Ciebie

Odmień srogi życia los.

2. Nikt nie odszedł zawiedziony

Kto z ufnością modlił się

Zawsze został pocieszony

Ten, kto wzywał imię Twe

Ref. O Antoni możny…

3. Ile cudów z Twej przyczyny

Ile łask otrzymał świat

Nie ma takiej dziś krainy

Gdzie nieznany cnót Twych kwiat

Ref. O Antoni możny…

Witaj nam witaj

1. Witaj nam witaj Święty Antoni

Witaj w świątyni naszej Patronie

Hołd Ci niesiemy serc Ci oddanych

Nasz Opiekunie dobry kochany

2. Szatą piękności łaski odziany

Jak kwiat najlepszy ziemi wybrany

Przyjm nasze hołdy, modlitwy dary

I złącz je z cudem Boskiej ofiary

3. Smutek w wesele przemieniasz każdy

Szatańskie w ludziach gromisz najazdy

Gdyś jest wezwany na pomoc spieszysz

Orędowniku cierpiącej rzeszy

Copyright Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku Brzeźnie © 2015. All Rights Reserved.